Η καινοτομία στο δημόσιο βίο

 

Τι μπορεί, τι πρέπει να γίνει,σήμερα:

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται εδώ είναι εξειδικευμένες και συνδέονται με τον όρο καινοτομία, στο δημόσιο τομέα,ώστε να αποτελέσουν υποδομές και για τον ιδιωτικό.

• Πρώτιστη καινοτομία είναι να βλέπουμε τα πάντα με καινούριο μάτι.

Να αναζητούμε ιδέες για καλύτερα αποτελέσματα. Να μιμούμαστε
τους καλύτερους.  Ακόμη και μια ταπεινή ιδέα, μπορεί να αποδώσει πολλά.

• Θεμελιώδης καινοτομία είναι η ανακαίνωση (καινούριωμα) της κυ-
βερνητικής λειτουργίας. Ζούμε σε πολεμική ατμόσφαιρα. Περνάμε
μέρες αγωνίας. Δεν επιτρέπεται να κινούμαστε με τέμπο περιπάτου.
Αν η κυβέρνηση τρέξει και ρυμουλκήσει την κυβερνητική μηχανή, τό-
τε όλα θα αλλάξουν ρυθμούς. Δεν μας λείπουν πρότυπα ούτε και
χρήματα, για την συγκεκριμένη δράση. Απόδειξη ότι  κον-
δύλια του ΕΣΠΑ περιμένουν από το 2007! Απόδειξη ότι στην περί-
πτωση της μοναδικής ελληνικής Ζώνης Καινοτομίας(αυτης της θεσσαλονίκης) επί  15  χρόνια
μιλάμε για χωροθέτησή της και για κίνητρα λειτουργίας των επιχειρή-
σεων στην περιοχή της!

• Να υιοθετήσουμε υψηλές ταχύτητες παντού. Η καταναλωτική κοινω-
νία στην οποία φιλοδοξούμε να προωθήσουμε τα παραγόμενα νέα
προϊόντα μας, κινείται με ρυθμούς πολύ γρήγορους. Δουλεύει με το
«σύνδρομο της μόδας».

Αν εμείς θέλουμε 5 χρόνια να σκεφτούμε, 5χρόνια να αποφασίσουμε, και 5 να ξεκινήσουμε παραγωγή, είναι πολύ πιθανό τα προϊόντα μας να είναι ήδη ξεπερασμένα. Να ανήκουν
στην κατηγορία των στοκ που πουλιούνται, πλέον, με το κιλό σε εξευτελιστικές τιμές.

Είναι κρίμα ότι τα καλύτερα μυαλά ξενιτεύονται, κυρίως εξαιτίας του κλίματος αναξιοκρατίας που επικρατεί στη χώραμας. Αυτό όμως μας στοιχίζει πολύ, γιατί εκείνοι θα έφερναν και τις
καινούριες ιδέες και θα εμβολίαζαν το σύστημα με το καινοτόμο πνεύμα της παραγωγικότητας και ανάπτυξης αντί της επικρατούσης ράθυμης αντίληψης της αναποφασιστικότητας και της αναβλητικότητας.

• Να χρησιμοποιήσουμε τους καλύτερους για μπροστάρηδες και συ-
ντονιστές. Είναι κρίμα ότι ο αγώνας για την καινοτομία έχασε ένα
πρωτοπόρο του, όπως ο καθηγητής Ι.Βασάλος, με περγαμηνές σε
Αμερική και Ελλάδα, ο οποίος αναγκάστηκε σε παραίτηση από την
προεδρία της Ζώνης της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της κυβερνητικής
αδιαφορίας. Πρέπει να αναζητηθούν, ειλικρινά, και να αξιοποιηθούν
ικανά στελέχη. Αυτό θα ήταν ακόμη μια καινοτομία για την ελληνική
πραγματικότητα.

•. Να εγκαταστήσουμε την πληροφορική σ’ ολόκληρο το δημόσιο τομέα.
Αυτό θα συμβάλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της καινοτομίας και
αποτελεσματικότητας του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα τα δύο συστήματα
σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο δεν είναι συμβατά,σε πολλές περιπτώσεις.

• Να ξεκινήσουμε αμέσως, αύριο το πρωί, τα προγράμματα καινοτομί-
ας που έχουν εγκριθεί και έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

• Να καθιερώσουμε συστήματα διαγωνισμών και βραβεύσεων με α-
διάβλητες διαδικασίες, για την ανάδειξη νέων ιδεών.

• Να καθιερώσουμε συνεργασία Δημοσίου – Πανεπιστημίων – επιχει-
ρήσεων για προώθηση καινοτόμων προϊόντων, αξιοποιώντας την
πανεπιστημιακή γνώση και έρευνα.

• Να υποστηρίξουμε την εφαρμοσμένη έρευνα και να αξιοποιήσουμε
«ανακαλύψεις» που έκαναν άλλοι στους τομείς συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της χώρας (μεταφορές, εμπόριο, logistics, τουρισμός, γε-
ωργία). Έτσι, θα μεγιστοποιήσουμε τα σχετικά αποτελέσματα. Θα
βγούμε μπροστά από τους ανταγωνιστές μας, αφού δεν θα υστερού-
με σε μεθόδους, ενώ θα υπερτερούμε σε φυσικές ομορφιές, κλίμα,
πολιτιστικούς θησαυρούς, στρατηγική θέση για εμπόριο και μεταφο-
ρές.

• Να μη σπαταλάμε δυνάμεις και χρήμα, που δεν έχουμε, για βασική
έρευνα. Ας αφήσουμε τα μεγάλα κέντρα τύπου CERN να ασχολη-
θούν με αυτή, όπως άλλωστε έκαναν στο παρελθόν χώρες πολύ με-
γαλύτερες (Ιαπωνία, Κίνα και Ρωσία). Δεν μπορούμε να συναγωνι-
στούμε την Αμερική, την Γερμανία ή τη Γαλλία. Ειδικότερα να υπο-
στηρίξουμε γνωστές τεχνολογίες (π.χ. νανοτεχνολογία) στην αγροτι-
κή ανάπτυξη και στην βιομηχανία τροφίμων.

• Να προωθήσουμε την κατασκευή προϊόντων με μεγάλη ζήτηση (και
ας μην είναι πρωτότυπα) που ως τώρα δεν παράγονται στην Ελλά-
δα. Τέτοια είναι κατ’ εξοχήν τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τις
κατασκευές φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Σήμερα αυτά ει-
σάγονται από άλλες χώρες και κοστίζουν πολύ με συνέπεια να είναι
πανάκριβη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις πηγές αυτές. Η
Ελλάδα των ελάχιστων πόρων και της μεγάλης ανεργίας θα ωφελη-
θεί πολλαπλά.

• Να οργανώσουμε κοιτίδες καινοτομίας που θα ρυμουλκήσουν το σύ-
στημα στην πρόοδο. Μέσα σε αυτές θα εξασφαλιστούν οι απαραίτη-
τες υποδομές, θα καλλιεργηθεί πνεύμα ανταγωνισμού, θα εγκατα-
σταθούν συνεργαζόμενες, συμπληρωματικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες. Θα εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση στις αγορές,
πράγμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους παραγωγούς καινοτόμων
προϊόντων, αφού τους απορροφά η δημιουργία και υστερούν στο
εμπόριο. Προτείνονται τρεις περιπτώσεις – πρότυπα κοιτίδων καινο-
τομίας που αξίζει να μελετήσουμε.

• Το πρότυπο της Σιγκαπούρης. Η εκεί Ζώνη Καινοτομίας όμως «One
Northe” ένα πραγματικό θαύμα δημιουργικότητας, είναι πολύ μακριά
από εμάς σε απόσταση και σε νοοτροπία.

• Η Ζώνη Καινοτομίας της Βαρκελώνης, «@ 22 Barcelona”, αντιθέτως,
νομίζω πως είναι κοντά στα μέτρα μας: μια έκταση 1.650 στρεμμά-
των περιλαμβάνει και παλιές αναμορφωμένες εγκαταστάσεις κοντά
στις μοντέρνες. Έχουν εγκατασταθεί εκεί πάνω από 1.500 δραστη-
ριότητες που απασχολούν σχεδόν διπλάσιους εργαζόμενους από
όλες σχεδόν τις άλλες βιομηχανίες της πόλης.

• Αλλά και αν τίποτα από τα παραπάνω δεν μας έχει πείσει, ίσως απο-
τελέσει ένα ηχηρό ράπισμα η πληροφορία ότι γύρω και μέσα στην
Κωνσταντινούπολη λειτουργούν ήδη 20 συστάδες καινοτομίας(το έτος 2011) Έτσι
μπορεί να ξυπνήσουμε, να οργανώσουμε και να λειτουργήσουμε τη
μοναδική εν Ελλάδι Ζώνη Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης που την
«παιδεύουμε» επί 15   χρόνια χωρίς να έχουμε προσδιορίσει καν πού το πάμε.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s